Stadgar

Stadgar för föreningen Metal Sanctuary – org. nr. 802443-3982

§1 Grundläggande bestämmelser.

§1:1 Föreningens namn är Metal Sanctuary och är en nationell evangelisk organisation med
hemvist i Sverige. Metal Sanctuary är en ideell kristen förening, icke samfundsansluten, som
bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Vi vill vara en fristad för kristna
hårdrockare där de kan växa i tron och bli bevarade. Vi verkar också för att underlätta och
genomföra gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Joh. 1:5 ”och
ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”. (Metalbibeln).

§1:2 Föreningens vision:
Föreningen Metal Sanctuary är en ideell evangeliskt kristen förening, icke samfundsansluten,
som bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Metal Sanctuarys vision kan
indelas i tre huvudpunkter, utan inbördes rangordning och vår vision är:

 • Evangelisation
  Metal Sanctuary vill verka för evangelisation i metalvärlden. Detta bl.a. genom att medverka
  på festivaler, i gudstjänster och liknande sammanhang. Erbjuda själavård, samtal och förbön.
  Genom att dela ut Metalbibeln och synas i media och på andra ställen där vi kan nå
  medmänniskor som saknar en levande Gudstro. Föreningen syftar också till att där så är
  möjligt samverka med andra organisationer med liknande syften, för att på nationell och
  internationell nivå verka för evangelisation över ett större fält.
 • Fristad & nätverk
  Föreningen skall vara en fristad och ett nätverk för kristna hårdrockare där de kan känna sig
  hemma och växa andligt. Detta genom att uppmuntra till bildandet av mindre grupper
  (cellgrupper) Så att bl.a. de som har svårt att få fotfäste i traditionella församlingar känner en
  naturlig hemvist. Vi vill också fungera som andligt serviceorgan för att betjäna och
  uppmuntra lokala cellgrupper eller sammanslutningar och enskilda hårdrockare med Guds
  kärlek och omtanke.
 • Brobygge
  Vi vill vara en sluss in i det kristna livet och in i församlingsliv för nyfrälsta hårdrockare och
  hjälpa dem att växa och bevaras i sin tro.

§2 Medlemskap.

§2:1 Föreningen består av fysiska personer. Dessa har upptagits i föreningen som eller på
förslag av medlem till styrelseledamot.

§2:2 Medlem bör efter tid och bästa förmåga ge föreningen stöd i bön och närvaro, samt att i
tid betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlem skall efter tid och bästa förmåga,
verka aktivt för föreningens syften och mål. Medlem har rätt till att ta del av tillgänglig
information. Medlem har rösträtt på årsmöten, extra årsmöten och medlemsmöten.

§2:3 För personer som delar våra värderingar och mål, och vill ge oss andligt och ekonomiskt
stöd, och brinner för människorna men inte musikgenren, finns möjlighet att bli stödmedlem.
Stödmedlem skall få tillgång till nyhetsbrev och information samt har rätt att närvara på
årsmöten, extra årsmöten och medlemsmöten. Stödmedlemmen har inte rösträtt på årsmötet. Stödmedlem uppmanas att i tid betala av årsmötet fastställd stödavgift. Vi ber också om stöd
i bön för föreningen.

§2:4 Medlem som begär utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som nödgas avgå från post eller uppdrag under mandatperiod eller pågående
arbetsperiod måste meddela styrelsen detta snarast så att inte evenemang, åtaganden eller
kontakter med tredje part drabbas negativt. Medlemmen skall också genast överlämna
dokument, anteckningar och annat som hör till uppgiften eller föreningen.

§2:5 Medlem som ej betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften, inom utsatt tid och
efter upprepade påminnelser och därefter ska styrelsen kontakta vederbörande. Om
medlemsavgiften trots detta ej betalts kan medlemmen anses ha begärt sitt utträde ur
föreningen och efter beslut av styrelsen uteslutas om förmildrande skäl ej anses föreligga.

§2:6 Medlem kan efter beslut av styrelsen uteslutas då det förekommit att handlingar eller
uttalanden grovt motverkar och/eller skadar föreningens syften eller trovärdighet.
Medlemmen har innan beslutstillfället rätt att få grunderna för beslutet specificerade samt rätt
att bemöta dessa.

§2:7 Eventuellt överklagande av uteslutningsbeslut skall tillsändas föreningen tidigast dagen
efter fattat beslut och senast två månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

§3 Beslutande organ.

§3:1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Därefter följer extra årsmöte och
därefter styrelsen.
Medlemsmöten är inte beslutande, men kan sammankallas som rådgivande instans. På
medlemsmöte kan frågan om extra årsmöte väckas.

§4 Styrelsen:

§4:1 Styrelsemedlemmar
Styrelsemedlemmar utses vid årsmötet och väljs var för sig på två år. Styrelsen är mellan
årsmötena högsta beslutande organ. Styrelsens uppgift är att leda verksamheten samt att
verkställa årsmötets beslut. För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst hälften av
ledamöterna vara närvarande.
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter.

§4:2 Suppleanter
Suppleanter kan av årsmötet utses och har då närvaro- samt förslagsrätt men ej beslutsrätt om
inte suppleanten inträder som ersättare för ordinarie frånvarande styrelseledamot. Om
suppleanter väljs av årsmötet väljer också årsmötet deras inbördes rangordning varefter dessa
inträder som ersättare i styrelsen under verksamhetsåret.

§4:3 Arvode
Styrelsens medlemmar har ej rätt att ta ut någon form av arvode i föreningen Metal
Sanctuary.

§5 Ekonomi, redovisning och firmateckning

§5:1 Firmateckning: Styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör kan teckna firma var
för sig. Vid behov kan styrelsen utse ledamot som kan teckna föreningens firma.

§5:2 Verksamhets och räkenskapsår. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar
tiden 1/1 t o m 31/12. Styrelsens arbetsår och mandatperiod omfattar tiden från årsmötet till
och med årsmötet nästkommande år.

§5:3 Föreningens räkenskaper skall redovisas enligt god bokföringssed och i enlighet med
svensk lag samt övriga gällande regler.

§6 Stadgefrågor.

§6:1 Föreningens stadgar reglerar verksamhetens inriktning och anger rättigheter och
skyldigheter för medlemmarna. De styr också föreningens interna arbetssätt och
förhållningssätt gentemot myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner.

§6:2 Stadgetolkning, m.m. uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om frågor
uppkommer och som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande
årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.” Medlem förbinder sig genom sitt
medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpningen av dessa stadgar inte väcka talan vid
allmän domstol annat än om brott mot svensk lag skulle föreligga.

§6:3 Stadgeändring. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på korrekt utlyst ordinarie eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster i röstlängden på två på varandra
följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Röstlängden består av samtliga
närvarande röstberättigade medlemmar.
Röster kan också avges skriftligen eller via ombud med undertecknad fullmakt. Förslag till
ändring av stadgarna får skriftligen inlämnas av såväl medlem som styrelsen till årsmötet
eller extra årsmöte. Förslag från enskild medlem skall behandlas av styrelsen som skall avge
yttrande till årsmötet. Ändringsförslag skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan
årsmöte eller extra årsmöte, så att ändringsformuleringar jämte referenstext (vid tillfället
rådande stadgeformulering) samt yttrande kan bifogas kallelsen inom tidsramen.

§7 Årsmöte.

§7:1 Tidpunkten för ordinarie årsmöte är under perioden 1 februari till den 30 april.

§7:2 Det åligger styrelsen att kalla till årsmötet. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor i förväg och utsändas per e-post eller brev samt via föreningens hemsida.
Av kallelsen skall datum, klockslag och plats framgå samt i förekommande fall eventuella
stadgeändringsförslag jämte referenstext bifogas.

§7:3 Röstning, yttrande och förslag vid årsmöte. Varje ordinarie medlem har rösträtt och
äger rätt till en (1) röst. Röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
Röster i personvalsfrågor kan ske av närvarande medlem, men också via ombud med
underskriven fullmakt eller skriftligt med styrkt identitet. Medlem som närvarar vid mötet får
ej inneha mer än en (1) fullmakt. Övrig röstning kräver närvaro. Beslut fattas i första hand
med bifallsrop (acklamation). Om röstberättigad medlem så kräver och behov därefter
föreligger skall votering genomföras. Detta sker medelst handuppräckning.
Vid tveksamma situationer kring personval kan sluten omröstning ske om någon så begär.
Vid lika röstetal skall personvalsfrågan avgöras med lottdragning mellan de berörda
kandidaterna. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Mötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet,
förutsatt att mötet är stadgeenligt utlyst.

§7:4 Årsmötet behandlar förutom de obligatoriska ärendena, förslag väckta av styrelsen.
Därutöver äger medlem rätt att inkomma med motioner. Sådana motioner skall vara syrelsen
tillhanda för beredning senast två veckor före årsmötesdagen.

§7:5 Föredragningslista för årsmöte:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av mötessekreterare.
 6. Val av justeringsperson att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse för det senaste
  räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidsperiod revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 12. Val av:
  a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
  b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
  c) Val av kassör.
  d) Val av sekreterare.
  e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
  f) Val av antal suppleanter
  g) Val av ledamöter till styrelsen.
  h. Val av suppleanter till styrelsen.
  i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när
  ordinarie ledamot är frånvarande.
  j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga)
  k Val av antal ledamöter i valberedningen.
  l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.

Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.

 1. Övriga frågor.
 2. Mötet avslutas.

§7:6 Kallelse till extra årsmöte.
Styrelsen kan sammankalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och inneha skälen för begäran. När styrelsen mottagit
en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor kalla till sådant möte och det skall
hållas inom två månader. Dagordning skall medfölja kallelsen.
Vid extra årsmöte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras. Rösträtt på extra
årsmöte är samma som för ordinarie årsmöte.

§8 I händelse av föreningens upplösande.

§8:1 För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie
årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§8:2 Vid upplösning av föreningen skall alla ekonomiska tillgångar samt eventuella intäkter
vid försäljning av föreningens egendom skänkas till evangeliserande verksamhet som
årsmötet beslutar. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen.

Stadgar reviderade 2022-03-26