Kallelse till årsmöte 2024

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: Lördagen 13/4-24

Plats: Videolänk via Teams

Tid: 15.00

Maila anmälan om deltagande till info@metalsanctuary.se senast 12/4 om du önskar delta på årsmötet. Länk till videmötet kommer via mail.

Observera: Detta gäller bara dej som är medlem i föreningen Metal Sanctuary. Att vara medlem i en Facebook-grupp innebär inte per automatik medlemskap i en förening. Är du intresserad av att bli medlem i Metal Sanctuary och vill veta mer? Skicka då ett mail till info@metalsanctuary.se så berättar vi mer.

Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av mötessekreterare.
 6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 12. Val av:

a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.

b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.

c) Val av kassör.

d) Val av sekreterare.

e) Val av antal övriga styrelseledamöter.

f) Val av antal suppleanter

g) Val av ledamöter till styrelsen.

h) Val av suppleanter till styrelsen.