Kallelse till årsmöte

Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

Datum: Lördagen 26/3-2022

Plats: Mälstavägen 23, Vallentuna alternativt online

Tid: 14.30

Maila anmälan om deltagande till info@metalsanctuary.se senast 12/3 om du ämnar komma med och ange om du kommer på plats i Vallentuna eller önskar vara med via videolänk.

Observera: Detta gäller bara dig som är medlem i föreningen Metal Sanctuary. Att vara medlem i en Facebook-grupp innebär inte per automatik medlemskap i föreningen. Är du intresserad av att bli medlem i Metal Sanctuary och vill veta mer? Skicka då ett mail till info@metalsanctuary.se så berättar vi mer.

Dagordning för mötet:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av mötesordförande.
 5. Val av mötessekreterare.
 6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balanseringsräkningar för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 12. Val av:
  1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande.
  2. Vice ordförande, tillika styrelsens vice ordförande.
  3. Kassör.
  4. Sekreterare.
  5. Antal övriga styrelseledamöter.
  6. antal övriga suppleanter.
  7. Ledamöter till styrelsen.
  8. Suppleanter till styrelsen.
  9. Rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
  10. Revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga).
  11. Antal ledamöter i valberedningen.
  12. Ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnat till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.